هرکی دوست داره بیاد اینجا

هرکی دوست داره بیاد اینجا

با احتیـــــاط بخـــوانید ...سطــح وبـــلاگ لغــــزنده ست!بسـکـه نویسـنـــده سـطر به سطر بـاریدونوشت

سلام دوستان

میخوام چندتا نویسنده فعال واسه وبلاگم انتخاب کنم

خوشحال میشم باهم همکاری کنیم

 

 

توهین=اخراج

مطالب غیراخلاقی که باعث فیلتر شدن وبلاگ میشن =حذف مطلب

و....

 

 

93/03/16 | 16:54 | دلشکستــــــــــه |

هنـوز ،
تــه مـانـده ی بـوســه ات را ،
روی لـبــم می مکــم ...
هنـــوز ،
تــه مـانـده ی آغـوشتـــ را ،
مـُحکـم
بـغـل می کنـم ... !!
هنـــــوز
با ته مانده ی خاطراتت،
زندگی می کنم.............!!!!!!
93/05/23 | 11:43 | دلشکستــــــــــه |گـاهـی دلم
بــرای زمـانی کــه نمی شناختمت
تنـگ می شود...

93/04/23 | 21:48 | دلشکستــــــــــه |بیش ترین عشق جهان را به سوی تو می آورم
از معبر فریادها و حماسه ها
چرا كه هیچ چیز در كنار من
از تو عظیم تر نبوده است
كه قلبت
چون پروانه ای ظریف و كوچك و عاشق است

93/04/23 | 21:48 | دلشکستــــــــــه |

ﺷــﮏ ﻧﮑــــﻦ!…

”ﺁﯾﻨــــבﻩ ﺍے”ﺧﻮﺍﻫـــﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ, ”ﮔﺬﺷﺘــــﻪ ﺍﻡ”ﺟﻠﻮﯾــــﺶ ﺯﺍﻧــﻮ ﺑﺰﻧــــב !

… ﻗـــﺮﺍﺭ ﻧﯿـــﺴــــﺖ ﻣــــﻦ ﻫــــﻢ בﻝِ ﮐﺲ ﺩﯾـــﮕﺮے ﺭﺍ ﺑﺴــــﻮﺯﺍﻧﻢ!…

ﺑﺮﻋـــــﮑــــﺲ ﮐﺴـــــے ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﺭב ﺯﻧﺪﮔﯿــــﻢ ﻣﯿﺸــــﻮב,

ﺁﻧـــﻘـــבﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣــے ﮐﻨــــﻢ ﮐـــــﻪ,

ﺑﻪ ﻫـــﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺟــﺎے”ﺍﻭ”ﻧﯿـﺴﺘـﯽ ﺑﻪ ﺧﻮבﺕ“ﻟﻌﻨـــﺖ”ﺑﻔـــﺮ ﺳﺘــے
93/04/23 | 21:47 | دلشکستــــــــــه |

 

اگر افتخارت دل شکستن است


به عزیزانت بگو برایت اسپند دود کنند


اینبار افتخار که نه


حماسه آفریدی ...

93/04/23 | 21:41 | دلشکستــــــــــه |


در عجبــَــم از کار خــــدا...


تــ♥ــو را افریـد و انتظار

یکتــا پــَرستی دارد از مـــن...

 

 

 


93/04/23 | 21:40 | دلشکستــــــــــه |

 

به نگاه گستاخ مردم این شهر بگو:


وقتی کسی تا خرخره در سیگار فرو می­رود،


شاید دارد حسابش را با خاطراتـ کسی تسویه می­کند....

93/04/23 | 21:39 | دلشکستــــــــــه |

 בُنـــیــــــا...
בُنــیـــاے ریــــاضـــﮯ استـــــ!

وقتـــﮯ عشــقـــــرا تقسیمـــــ کرבَنــــב

تــــو خــــارجـــــ "قسمتــ ــــــ ــ" مــלּ شــــבے
93/04/23 | 21:39 | دلشکستــــــــــه |

 

ناز آن چشمی که سویش مال ماست


ناز آن زلفی که تارش مال ماست

 

ناز آن چوپان که سازش مال ماست

 

از آن یاری که قلبش یاد ماست

93/04/23 | 21:38 | دلشکستــــــــــه |تنهايے ،


تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآيے است کـﮧ نگفتمـ تا בل کسے نشکنـב !

همـﮧ محبتهايے کـﮧ زياבے هـבر בاבم تا בلے رآ بـﮧ בست آورم !

همـﮧ  בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے گرفتم ...!!

همـﮧ ساבگے کـﮧ בر اين בنياے هزار چهره خرج کرבم !

تنهايـے ...

تاواטּ همـﮧ خوش بينے هایے است کـﮧ بـﮧ בنيا و آבمهاے اين روزها בاشتم !

93/04/23 | 21:36 | دلشکستــــــــــه |


یک جای بایددَســـتِ آدَمها رو بِکشی...

نگهِشان داری...صورتَشآن را میان دَستانت مُحکَم بِگیری...

بِگــــــــــــویی بِبین. . .:

مَــــــــــــــن دوستَت دارَم...!
93/04/23 | 21:33 | دلشکستــــــــــه |


مرا محكــم تر در آغوش خود بگیـر ...

من هنوز هم نـمی خواهم تــو را ...


به دسـت خاطرات " لــعنـتـی " بسپـارم ...
93/04/23 | 21:33 | دلشکستــــــــــه |

 

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن...
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن...
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ، ﺳﺎﮐﺖ میشن، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن!!!

93/04/16 | 22:26 | دلشکستــــــــــه |

 

مشـکل اینجاسـت ،


همیشـه آدم هـای تنـوع طلـب


دسـت می گـذارند روی آدمهـای وفـادار !

93/04/16 | 22:25 | دلشکستــــــــــه |

 

به یکدیگر دروغ نگویید


آدم است


باور می کند


دل می بندد . . .

93/04/16 | 22:23 | دلشکستــــــــــه |

 

سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم


کــ ــه دیــدم مترسکـــــ


بـه کــلاغ میــ ــگویــد:


هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزن


فقـــط تنهــام نــذار!!

93/04/16 | 22:23 | دلشکستــــــــــه |

 

بـِــﮧ سَـلـامـَتـﮯِ اونـایـﮯ ڪـﮧ مُـخـاطـَبِ خـاصـِشـون خـُداسـت


بـِــﮧ سـَلـامـَتـﮯِِ اونـایﮯِ ڪـﮧ شـَبـا بـِــﮧ خـُـدا شـَب بـِخـیـر مـیـگـَن


سـَلـامـَتـﮯِِ اونـایـﮯِِ ڪـﮧ صُـبـح بـایـادِخـُدا ازخـواب بیــدارمـیـشـَن


سـَلـامـَتـﮯِِ اونـایـﮯِِ ڪـﮧ خـُدا هـَمـﮧ دارُ نـَدارِشــونـﮧ


بِـبـیـن مـَنـونـیـگـا ؟! آره ...


بـﮧ سـَلـامـَتـﮯِِ مَـن ، سـَلـامـَتـﮯِِِ تـــو ...

93/04/16 | 22:22 | دلشکستــــــــــه |

 

فروغی چه زیبا میگفت :


اگر یاد کسی هستیم این هنـر اوست ، نه هنـر ما ...!


چقـدر زیبـاست کسـی را دوسـ♥ــت بـداریـم


نـه برای نیــاز ...


نـه از روی اجبــار ...


و نـه از روی تنهایـی ...


فقـط بـرای اینـکه ارزشـش را دارد

93/04/16 | 22:22 | دلشکستــــــــــه |
1322f47115c197a25d633f6cedc94270.jpg
 
هیچ وقـــــــــــــت
 
آرزوی خوشبختی نکن برای مـــن ..
 
بــی خــــــــــودت!
93/04/16 | 14:25 | دلشکستــــــــــه |

در این زمانه


آدمها …!


حتی حوصله ندارند


به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند …


چه برسد به اینکه بخواهند


سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند …


در واژه نـامـه ی مجـازی ..!

93/04/16 | 14:23 | دلشکستــــــــــه |
دلنوشته های تنــــــهایی من+عکس سری 9خیلی سخته عاشق

کسی باشی که روحشم

خبر نداشته باشه

اما خیلی شیرینه که

یواشکی عاشقانه

نگاهش کنی

و توی دلت بگی

خیلی دوستت دارم …!!!

کاش میدونستی…………؟؟؟؟

93/04/16 | 14:22 | دلشکستــــــــــه |
895601241627445.jpg
 
  هـــــــــ ــــــــیســـــ ـــــــ 
 
ـــــــــــ ـــاکــــتــــ ــــ
 
یـــهـ  کــــــــــ ــــــــــف  مــُــرتـَـــ ـــبــــــــ  بــهـ  افتـــخـــارشـــــــــ
 
چـــهـــ بـــا احـســـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــآســــــــ
 
مــــــــــ ـــــــــ ـــــــــنو گذاشــــتـــــــــ و رفـــتــــــــ ـــــــ
93/04/16 | 14:17 | دلشکستــــــــــه |

وقتی حداکثــــری وجود نداره ،
بهتره آدم حداقل از حداقــل ها لذت ببره . . .

 

 

http://blueeyes.ir/wp-content/uploads/2014/03/sokot-Blue-Eyes.jpg


ƈօռȶɨռʊɛ
93/04/16 | 14:13 | دلشکستــــــــــه |
‏بهشت و دوزخ ما در این جهان ،
در دستان خود ماست ... 
نیکی پاسخ نیکی است ،
و بدی سزای بدی ...
نتیجه زندگی ما ،
حاصل اعمال ماست ... !

زرتشت‏
 
هــیــــــــــــــــــــــــس بیـــا بغلم

بهشت و دوزخ ما در این جهان ،
در دستان خود ماست ...
نیکی پاسخ نیکی است ،
و بدی سزای بدی ...
نتیجه زندگی ما ،
حاصل اعمال ماست ... !

93/04/12 | 23:23 | دلشکستــــــــــه |
در حوالی این دنیا

نه صادق، به زندگی هدایت شد

نه فروغ، از نا به امید رسید

و نه سهراب قایقی ساخت تا به شهر رویاهایش رسد

قلم و کاغذ کارشان بازیست با ذهن

تا روزمان را به شب و ماهش دلخوش کنند ..

93/03/23 | 11:22 | دلشکستــــــــــه |

93/03/21 | 20:30 | دلشکستــــــــــه |

93/03/21 | 15:42 | دلشکستــــــــــه |
آهای مرد

آهاي مرد لاشي
چه كسي را در آغوش داري؟
به او هم وعده دادي؟
بعد از ارضا شدنت او را هم قرار است هرزه بخواني؟؟
به اين سوالم جواب بده!!
چندمين دختره فريب خورده است؟؟
بي خيال وجدانت مرده است
هذيان ميگويد!!كارت را بكن
جسمت را با تن پاك دختركي ارضا كن كه عشقش را ثابت ميكند
نترس فردا كه قرار است هرزه بخوانيش به نام نجابت سكوت ميكند
نترس ارضا كن جسمت را...
دختركم قدر خودت را بدان

93/03/15 | 22:36 | دلشکستــــــــــه |
متنفــــــــــرم...

متنفــــــــــرم
از اون آدمایی که انگشت اشاره ی هرزگی به سمتم میگیرن!
متنفــــــــــرم
از اون آدمایی که نقاب ایمان به چهره شون زدن ولی خیانت کردن جزو وعده های غذایی شونه!
متنفــــــــــرم
از عشق های ساعتی، از عشق هایی که زیر خط کمربند خلاصه میشه!
متنفــــــــــرم
از اون خاطراتی که شدن نِگاتیو های سوخته ی جوانی من!
متنفــــــــــرم
از اون دخترایی که قیمت شون رو مدل ماشین پسره تعیین میکنه!
متنفــــــــــرم
از اون دخترایی که مثل آشغال زیر پای پسرای هرزه له میشن و بازم دوستشون دارن!
متنفــــــــــرم
از اون پسرایی که با خوندن بخش لواط و زنا و غسل جنابت و... توضیح المسائل سیخ میکنن!
متنفــــــــــرم
از اون آدمایی که عشق و احساس شون لای پاهاشون نفس میکشه!
متنفــــــــــرم
از اون پسرایی که با دیدن چند تا دونه عکس مستهجن خودشونو ارضاء میکنن!
متنفــــــــــرم
از اون دخترایی که جرات ندارن وقتی پسری بهشون میگه بیا خونه مون یا همه چی تموم، بهش بگن برو بمیر، حیوونی مثل تو زیاده!
متنفــــــــــرم
از اون زنایی که وقتی تو آغوش شوهرشونن، چشماشونو میبندن تا رویای دیگری رو به یاد بیارن!
متنفــــــــــرم
از اون آدمای احمق! همون احمق هایی که روی کاغذ مینویسن دستهای تو، بعدش روش دست میکشن، ولی نمیدونن که طرف مقابل درست همون موقع با دست های دیگری گرمه!
متنفــــــــــرم
از اون دخترایی که میرن تو چهار دیواری غریبه ها و زن بیرون میان!
متنفــــــــــرم
از اون مردی که کوچکترین لبخند یک زن رو درخواست سکس میدونه!
متنفــــــــــرم ا
از اون مردایی که تا دختری رژ قرمز به لبش میزنه، روسپی صداش میکنن!
متنفــــــــــرم
از اون مردایی که با دیدن ساپورت تحریک میشن!
متنفــــــــــرم
از اون مردایی که همه رو فاحشه میدونن جز خواهر و مادر خودشون!
متنفــــــــــرم
از اون زنی که سینه هاش رو در بست در اختیار غریبه ها میزاره اما پستانش رو از کودکش دریغ میکنه!
متنفــــــــــرم
از اون مردایی که عقل شون تو کمر شونه!
متنفــــــــــرم
از اون پسرایی که فقط به ظاهر اهمیت میدن!
من ، متنفــــــــــرم..!

93/03/12 | 23:49 | دلشکستــــــــــه |
Shik Them